INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

W dniach 22-25.10.2017 r. w Starogardzie Gdańskim odbyła się IV Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa "Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa w Polsce i na Ukrainie".  Organizatorem wydarzenia było: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Wojewódzkie Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof we Lwowie, Zakład Ratownictwa Medycznego WUM oraz Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach. Patronatem honorowym  konferencję objęła także JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk.

Projekt pn.: „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej studentów Turystyki i rekreacji na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer umowy: UDA-POWR.03.01.00-00-K278/16

Dofinansowanie projektu z UE: 431 808,16 zł

Okres realizacji projektu: 17.12.2016 - 31.08.2018 

Celem projektu jest nabycie przez 44 studentów kierunku Turystyka i rekreacja UPH w Siedlcach w latach 2016-2018 dodatkowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

W ramach projektu zaplanowano certyfikowane szkolenia, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych oraz wizyty studyjne u pracodawców dostarczą studentom dodatkowych kompetencji odpowiadających potrzebom na rynku pracy.